Wednesday, 24 November 2010

Amnesty International advertising (check the camera advert)
amnesty-international (1) amnesty-international (2) amnesty-international (3) amnesty-international (5) amnesty-international (6) amnesty-international (7) amnesty-international (8) amnesty-international (9) amnesty-international (10)

1 comment: